Politikken er i overensstemmelse med EU´s lovgivning omkring databeskyttelse og i henhold til Dataforordningen af 25. maj 2018. Politikken har til formål at beskrive, hvordan jeg indsamler, bruger og videregiver personoplysninger, samt hvilke typer data, Helle Holmgren Jensen gemmer om dig og dine rettigheder.

Politikken beskrives i følgende punkter:
Introduktion
Dataansvarlig
Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger
Tidsfrister for sletning/opbevaring
Dine rettigheder
Oplysninger vi videregiver
Brug af cookies
Informationssikkerhed
Ændringer

Introduktion:
For at kunne levere ydelserne bedst muligt er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Persondatapolitik beskriver, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler og hvad jeg anvender dem til. Jeg tager beskyttelsen af dine persondata alvorligt og sikrer, at behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning.

Skulle du have spørgsmål eller ønsker du yderlige oplysninger kan du henvende dig til Helle Holmgren Jensens dataansvarlig

Dataansvarlig:

Helle Holmgren Jensen
Tåstrup Byvej 9
4300 Holbæk
Telefon: +45 26 21 81 09
Mail: helle.holmgren@gmail.com

Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger:
Dine personoplysninger indsamles, gemmes og behandles i overensstemmelse med et eller følgende formål:

• For at kunne vejlede, støtte, og hjælpe dig til udvikling i den tid, du er tilknyttet Helle Holmgren Jensen
• For at kunne rådgive og vejlede i forbindelse med diverse møder
• For at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser
• For at kunne udføre så korrekte beskrivelser som muligt, når dette skønnes nødvendigt
• For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for overholdelse af lov- og myndighedskrav herunder bogføringsloven

Vores grundlag for behandling er et eller flere formål:

• Behandlingen er nødvendig af hensyn til en opfyldelse af en kontrakt, du er part i
• Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
• Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

• Navn, adresse, telefonnr., e-mail, cpr.nr, titel samt andre personoplysninger, som du selv har givet os.
• Akter som du efter tilsagn har givet tilladelse til at Helle Holmgren Jensen modtager
• Akter som du selv har tilsendt Helle Holmgren Jensen

Tidsfrister for sletning/opbevaring:
Jeg stræber på at slette personoplysninger, når de ikke længere har relevans. Akter sendt fra dig eller forvaltningerne vil blive slettet, når du ikke længere er tilknyttet Helle Holmgren Jensen. Dog opbevarer Helle Holmgren Jensen de skrivelser, der er udarbejdet af Helle Holmgren Jensen samt andre skrivelser, der kan have relevans i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder:
I forbindelse med mine behandling af dine personoplysninger, har du adskillige rettigheder:

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til at bede mig om information om, hvilke personoplysninger jeg har om dig, og til hvilke formål jeg behandler dem, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som jeg behandler om dig.

Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af mig. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som jeg har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til mig, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til at få dine personoplysninger slettet
I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af mig, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og jeg ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at jeg kan overholde mine retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er jeg ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
Ønsker du dine personoplysninger slettet ophører samarbejdet med Helle Holmgren Jensen, da jeg så ikke længere kan udføre opgaven uden disse oplysninger.

Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet mig, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod mine behandling af dine personoplysninger, som jeg indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen og forudsat indsigelsen er berettiget, er jeg ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre jeg kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. I nogle tilfælde vil jeg kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke.

Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over min behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Oplysninger som vi videregiver:
Helle Holmgren Jensen videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:
Udarbejdelse af statusbeskrivelser:
Såfremt der bedes om det fra forvaltninger, udarbejdes en statusbeskrivelse, hvor personlige oplysninger videregives. Du vil blive oplyst om dette inden den afsendes.

Med dit samtykke:
Jeg videregiver personlige oplysninger, hvis jeg har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling:
Jeg videregiver personlige oplysninger til personer, der behandler dem for mig. Deres behandling er baseret på mine instrukser og i overensstemmelse med vores data- og privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis databehandleraftale og min interne datasikkerhedspolitik. Der vil ikke blive videregivet oplysninger udenfor EØS.

Af juridiske årsager:
Jeg videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis jeg i god tro vurderer at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love og bestemmelser samt retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer

Brug af cookies:
Min hjemmeside anvender ikke cookies.

Informationssikkerhed:
Jeg arbejder målrettet for at sikre de personoplysninger, som jeg behandler mod enhver uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.

Dette sker ved anvendelse af værktøjer som:

  • Antivirusprogrammer, password beskyttelse etc.
  • Begrænsning af adgang til personoplysninger til udelukkende at omfatte personer med reelt behov for adgang til oplysningerne
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne
  • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger i overensstemmelse med vores interne datasikkerhedspolitik
  • Regelmæssig gennemgang af vores persondata- og datasikkerhedspolitik, datastrømme samt risikovurdering og -håndtering

Ændringer:
Min data- og privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Ændringerne vil træde i kraft, så snart jeg lagt den ændrede data- og privatlivspolitik på min hjemmeside og datoen for ændringen vil være angivet, så du kan se, hvornår seneste opdatering fandt sted.

Data- og privatlivspolitikken er senest opdateret den 19.06.2018.